SKARGI I WNIOSKI - Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARGI I WNIOSKI

Strona znajduje się w archiwum.

SKARGI I WNIOSKI

SKARGI I WNIOSKI

 

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są przez Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku lub Jego zastępcę w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00, a w pozostałe, dni w godzinach urzędowania Eksperta ds. Kontroli, tj. w godz. 7.30 – 15.30. tel. 081 749 42 05

        W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

        Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).

        Skarga przesłana drogą elektroniczną ( sekretariat.kppswidnik@lu.policja.gov.pl lub  skargi@lu.policja.gov.pl  ) winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia). 

        Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.04.2009
Data modyfikacji 30.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Szczepanowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szczepanowska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Figura-Forysiuk
do góry