PROGRAMY PREWENCYJNE - Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAMY PREWENCYJNE

Strona znajduje się w archiwum.

PROGRAMY PREWENCYJNE

Od 2000r. w KPP w Świdniku realizowane są tzw. przedsięwzięcia profilaktyczne. Pierwszy blok tematyczny ukierunkowany jest na zapobieganie patologii społecznych, w szczególności przestępczości i uzależnień zarówno wśród dzieci jak i młodzieży. Natomiast drugi blok tematyczny stanowią działania profilaktyczno – prewencyjne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Działalność realizowana jest poprzez wzmożone działania i kontrole, jak również za pomocą różnego rodzaju spotkań instruktażowych, z wykorzystaniem publikacji multimedialnych. Spotkania prowadzone są przez Specjalistę ds. nieletnich oraz policjantów Wydziału Ruchu drogowego i dzielnicowych.

Bloki tematyczne podzielone są na 4 kategorie:

 1. Przedszkolaki
  • podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
  • zachowanie w kontakcie z osobami obcymi,
  • prawidłowe zachowanie w przypadku ataku ze strony agresywnego psa,
  • bezpieczeństwo podczas samodzielnej zabawy w domu (zagrożenia związane z prądem, urządzeniami codziennego użytku, lekami, środkami chemicznymi, itp.),
  • zachowanie w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia – numery alarmowe i sposoby alarmowania,
  • inna problematyka realizowana we współpracy z wychowawcami, w tym również zagadnienia omawiane z rodzicami podczas zebrań w przedszkolach.
 1. Uczniowie szkół podstawowych:
  • zasady bezpiecznego poruszania się na drogach,
  • zagadnienia utrwalające wiedzę podczas przygotowania do egzaminów na kartę rowerową,
  • problematyka odpowiedzialności prawnej nieletnich.
 1. Uczniowie szkół gimnazjalnych:
  • Szeroko rozumiana problematyka odpowiedzialności prawnej za popełnienie czynów niezgodnych z prawem,
  • Odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody,
  • Skutki prawne używania alkoholu i narkotyków,
  • Zagadnienia wiedzy na temat zachowanie się np. na miejscu wypadku drogowego, korzystania z telefonów alarmowych, przepisy obowiązujące rowerzystów i motorowerzystów,
 1. Rodzice dzieci i młodzieży szkolnej:

Policjanci uczestniczą w spotkaniach z rodzicami w ramach szeroko rozumianej współpracy Policji ze szkołami. Podczas spotkań omawiana jest problematyka zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na terenie szkoły i wynikające z tego obowiązki zarówno dla szkoły, Policji i rodziców, a także zajęcia instruktażowe dotyczące uzależnień. Ponadto omawiana jest odpowiedzialność opiekuńcza i finansowa rodziców w związku z bezprawnym działaniem małoletnich dzieci.

 

 1. Pedagodzy szkolni i nauczyciele:

Policjanci uczestniczą w spotkaniach z gronem pedagogicznym szkół, które mają na celu skuteczną wymianę informacji i podejmowanie adekwatnych, natychmiastowych działań w przypadku zaistnienia zagrożenia.

 

 

Zadania z zakresu profilaktyki i prewencji kryminalnej jest przedmiotem następujących przedsięwzięć:

 • Bezpieczna szkoła

Wśród zadań głównych programu należy wskazać:

 1. inicjowanie wspólnych działań profilaktycznych na terenie szkół miasta Białej podlaskiej
 2. poprawa stanu bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli
 3. przeciwdziałanie patologiom społecznym – alkoholizm, narkomania, i innym przejawom demoralizacji wśród nieletnich uczniów,
 4. zacienienie współpracy z dyrekcjami szkół, pedagogami i rodzicami
 5. zintegrowanie wysiłków różnych podmiotów w kierunku stworzenia różnorodnej oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci 
      i młodzieży
 6. wzmocnienie roli kultury fizycznej i tworzenie dogodnych warunków do uprawiania sportu i rekreacji przez dzieci i młodzież w
       rejonach możliwie najbliższych miejsc zamieszkania

Rozważając problematykę pośrednio programu należy wskazać:

 1. prowadzanie wspólnych działań z pedagogami, wychowawcami i rodzicami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach
 2. włączenie grona pedagogicznego, samorządu uczniowskiego i rady rodziców w realizację programów profilaktycznych
 3. wdrożenie i realizacja procedur postępowania nauczycieli w sytuacji wystąpienia zagrożenia na terenie szkoły przestępczością 
     lub innymi patologiami
 • Bezpieczna droga

"Bezpieczna droga do szkoły" to program realizowany w trakcie roku szkolnego i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie powiatu świdnickiego, a także rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Jego główne cele to:

 1. poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach,
 2. zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych z udziałem nieletnich,
 3. propagowanie zasad i przepisów ruchu drogowego.
 • Uwaga pies

"Czy psy muszą gryźć?" to program realizowany w okresie roku szkolnego i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu lubartowskiego. Spotkania realizowane są w formie prelekcji i pogadanek z czynnym udziałem policjanta z psem służbowym. Głównymi celami tego programu są:

 

 1. praktyczna nauka postępowania w przypadku kontaktu dziecka z agresywnym psem,
 2. zobrazowanie niebezpieczeństw, z jakimi dzieci mogą się spotkać w kontaktach z psami.

 

 • Identyfikacja

Program profilaktyczny, skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego. Jego celem jest ograniczenie liczby kradzieży rowerów poprzez cykliczne akcje znakowania rowerów, w toku, których posiadacze rowerów są informowani o sposobach zabezpieczania mienia przed kradzieżą. Program długofalowy, realizowany na bieżąco. Każdorazowo akcje znakowania rowerów, poprzedzane są komunikatami o dacie i miejscu prowadzenia znakowania w lokalnej prasie, telewizji kablowej oraz na tablicach ogłoszeniowych. Należy przy tym podkreślić, iż akcja jest bezpłatna a chętni do znakowania rowerów powinni posiadać przy sobie dokumenty tożsamości i ewentualnie potwierdzające legalne posiadanie rowerów (karty gwarancyjne, umowy kupna itp.). W przypadku osób nieletnich wymagana jest obecność rodziców lub opiekunów. Każdy oznakowany rower posiada na ramie numer kodowy indywidualny dla każdego roweru. W trakcie znakowania roweru wypełnia się kartę informacyjną, z której następnie dane wprowadzane są do ogólnopolskiego systemu informatycznego.

 

Inne programy realizowane przez KPP w Świdniku

Na szczeblu Komendy Powiatowej Policji w Świdniku realizowane są programy krajowe i rządowe, które zlecane są w ramach planowanych i doraźnych przedsięwzięć. Do najważniejszych z nich należą:

 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
 • Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
 • Krajowy Program Razem Bezpieczniej
 • Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.05.2009
Data modyfikacji 21.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Szczepanowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szczepanowska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szczepanowska
do góry