EWIDENCJE I REJESTRY - Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Biuletyn Informacji Publicznej

EWIDENCJE I REJESTRY

Strona znajduje się w archiwum.

EWIDENCJE I REJESTRY

EWIDENCJE I REJESTRY

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Rejestr zatrzymanych prawa jazdy
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 • Rejestr potwierdzeń ukarania mandatami karnymi kredytowanymi i gotówkowymi
 • Rejestr kolizji
 • Rejestr wypadków drogowych
 • Książka służby
 • Książka odpraw
 • Książka pracy urządzeń kontrolno – pomiarowych
 • Rejestr badań przeprowadzanych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Rejestr notatników służbowych

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Księga ewidencji kluczy
 • Księga wydania broni
 • Książka dyspozytora
 • Rejestr wydanych radiotelefonów do służby
 • Rejestr pobranej krwi
 • Rejestr zatrzymanych prawa jazdy
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 • Książka służby konwojowej
 • Książka kontroli nieletnich osób zatrzymanych
 • Książka osób zatrzymanych do osadzenia PDOZ
 • Dziennik podawczy dyżurnych
 • Książka służby i odpraw dzielnicowych
 • Książka służby policjantów RPI
 • Książka służby przewodników psów
 • Rejestr notatników służbowych
 • Książka kontroli spraw przydzielanych dzielnicowemu
 • Rejestr badań przeprowadzanych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Rejestr potwierdzeń ukarania mandatami karnymi kredytowanymi i gotówkowymi
 • Zeszyt odpraw służbowych
 • Rejestr wykroczeń ujawnionych za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujące wykroczenia drogowe zlecanych do realizacji przez inne jednostki
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Rejestr przeprowadzonych badań autokarów
 • Rejestr osób wychodzących na przepustki z ZK lub AŚ
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Książka zadań doraźnych
 • Książka przebiegu służby w PDOZ
 • Książka kontroli osób zatrzymanych w PDOZ
 • Rejestr wokand

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr czynności sprawdzających
 • Dziennik telefonogramów wychodzących
 • Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Książka dowodów rzeczowych
 • Książka notatników służbowych
 • Książka ewidencji pieczęci i stempli
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO ds. ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

 • Rejestr sprawdzeń PSSO
 • Dziennik korespondencyjny
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom/ komórkom organizacyjnym KPP w Świdniku w użytkowanie - informatyka

 

ZESPÓŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy akt Policji
 • Rejestr udostępnień akt ze składnicy akt Policji
 • Rejestr akt brakowanych „BC”
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów i przepisów
 • Dziennik ewidencji wykonanych kopi dokumentów niejawnych
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO ds. PREZYDIALNYCH

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Rejestr delegacji
 • Książka doręczeń
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr pokwitowań poczty specjalnej przez dyżurnych
 • Książka doręczeń poczty specjalnej
 • Rejestr kart MRD5
 • Rejestr zawiadomień o wykonaniu środka karnego i zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Rejestr kart informacyjnych
 • Rejestr mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych
 • Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków

 

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

 • Ewidencja etatowa
 • Ewidencja rozkazów organizacyjnych
 • Ewidencja zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego policjantów i pracowników KPP w Świdniku oraz członków ich rodzin
 • Rejestr legitymacji służbowych, wydanych dla pracowników Policji
 • Rejestr wydanych rozkazów personalnych, wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku
 • Rejestr wydanych skierowań na badania profilaktyczne policjantów
 • Rejestr wydanych skierowań na szczepienia dla policjantów
 • Rejestr urlopów policjantów i pracowników KPP w Świdniku
 • Rejestr wydanych skierowań na komisję lekarską 

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO ds. BHP

 • Rejestr wypadków policjantów KPP w Świdniku
 • Rejestr osób narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych
 • Rejestr prac narażających na działanie szkodliwych czynników biologicznych
 • Rejestr dezynfekcji w PDOZ
 • Rejestr dezynfekcji w archiwum

 

JEDNOOSOBOWE  STANOWISKO ds. KONTROLI

 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr czynności wyjaśniających i dyscyplinarnych
 • Rejestr listów

 

ZESPÓŁ FINANSÓW i ZAOPATRZENIA

 • Rejestr wydanych pakietów do próbek krwi
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr rzeczy znalezionych
 • Księga ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Księga magazynowa materiałów pędnych i smarów
 • Księga ewidencji indywidualnego sprzętu transportowego
 • Księga ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej
 • Książka ewidencji sprzętu przyjętego do naprawy, kolibracji, legalizacji i wzorcowania
 • Książka ewidencji sprzętu - materiału
 • Księga kasowa
 • Księga mandatowa
 • Książka ewidencji wypadków dotyczących służbowego sprzętu transportowego

 


 

Metryczka

Data publikacji 28.04.2009
Data modyfikacji 10.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Szczepanowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Szczepanowska Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Szczepanowska
do góry